Home » Datarevisjonsprosess

Datarevisjonsprosess i Define

Sikrer kvaliteten på din informasjon

For å sikre interoperabilitet mellom programvaresystemer bør datamaler og deres elementer være tydelig og enhetlig beskrevet. Derfor har vi fått på plass en rekke funksjoner og prosesser som hjelper brukere med å opprette kvalitetsinnhold. Disse funksjonene og prosessene er i tråd med relevante standarder som EN ISO 23386, EN ISO 23387 og PAS 14191.

For å garantere kvalitet på dataene og sikre at datamalene gjenspeiler virkeligheten i byggeprosessen, følger Define spesifikke rammer for både innholdsgodkjenning og datarevisjon. Innholdsgodkjenningen er en prosess der domeneeksperter vurderer relevansen av nye konsepter foreslått av andre brukere. Datarevisjon er en intern prosess der våre datarevisorer sikrer konsistent strukturering og kvalitet på hele Define-databasen.

Hva er datarevisjon i Define?

Her vil vi hovedsakelig fokusere på datarevisjonsprosessen, men vil også referere til noen av hovedaspektene ved prosessen for innholdsgodkjenning. Alle Define-brukere er ansvarlige for å opprettholde kvaliteten på sin database i systemet. I tillegg til dette iverksetter Define-ekspertene ytterligere tiltak for å støtte den generelle kvaliteten på egenskapene og datamalene som er opprettet i systemet. Dette gjøres ved å utføre en intern prosess kalt datarevisjon. Dette er et obligatorisk trinn for å kvalitetssikre alt innhold som opprettes i Define, og sikre at alle brukere får samme kvalitet på datamalene.

Datakvalitetstiltak 1: Forebygge duplikater

Et av hovedmålene med datarevisjonsprosessen er å forhindre forekomsten av konsepter som representerer den samme informasjonen, for eksempel flere egenskaper som representerer ytelsesegenskapen «brannmotstand».

Slike konsepter kalles duplikater og må unngås fordi de:

– krever ekstraarbeid for alle Define-brukere
– fører til en kunstig utvidelse av Define-databasen
– forstyrrer interoperabilitet siden to brukere kan ønske å utveksle samme informasjon, men bruker forskjellige konsepter for å representere den

I dette eksempelet har alle tre egenskaper i illustrasjonen lignende navn. Dette gjør dem til potensielle duplikater:

Hvis et duplikat blir bekreftet i Define vil datarevisorene vurdere deaktivering av duplikatet, erstatning av duplikatet med riktig konsept, eller komme med forslag til hvordan det bør redigeres slik at alle konsepter i Define forblir unike.

Datakvalitetstiltak 2: Datakonsistens

Et annet hovedmål med datarevisjon er å sikre en klar og konsistent representasjon av alle konsepter på tvers av alle bruksområder.

Siden det er flere innholdseksperter (brukere som lager nye konseptutkast) som jobber uavhengig i Define, kan dette noen ganger føre til ufullstendig eller feilaktig datainnføring. Dette kan føre til uklare eller inkonsekvente konsepter. Grunnet bransjens kontinuerlige utvikling kan eldre konsepter også være inkonsistente sammenlignet med nyere konsepter.

I tillegg til å unngå duplikater, er brukere ansvarlige for å lage konsistent innhold, mens datarevisorer sørger for å forhindre inkonsekvenser.

Godkjenningsprosess

Ved å signere avtale om bruk av Define, godtar kundene at alle konsepter de ønsker å lage vil bli gjenstand for datarevisjon for å sikre kvaliteten på dataene. De kan imidlertid bestemme selv hvorvidt de ønsker å legge inn konsepter som ikke har gjennomgått godkjenning av en domeneekspert, selv om det ikke anbefales. I slike tilfeller kan Define-eksperter utføre denne tjenesten på kundens vegne. En domeneekspert må undersøke eventuelle nye konseptutkast før de blir offisielle konsepter. Denne prosessen sikrer at konsepter er relevante for byggenæringen og den spesifikke bruken de er opprettet for.

Illustrasjonen viser arbeidsflyten for godkjenningsprosessen:

  • Godkjenningsprosessen settes i gang når en innholdsekspert fullfører et konseptutkast og sender det til godkjenning av en domeneekspert.
  • Domeneekspertens ansvar er å vurdere om det nye konseptet er faktisk sant og relevant for bruksområdet innenfor deres ekspertisefelt (f.eks. design, miljøevaluering, termisk analyse osv.).
  • Domeneeksperten er kvalifisert til å avvise eller be innholdseksperten om mer informasjon for å gjøre en bedre vurdering. Define har de nødvendige funksjonene på plass for å tilrettelegge for denne prosessen.
  • Når all nødvendig informasjon er samlet inn, godkjenner domeneeksperten utkastet som da blir et nytt konsept.

Datarevisjonsprosess

Datarevisjonsprosessen er på plass for å sikre datakvalitet for alle brukere, og Define-klienter godtar at alle konsepter de ønsker å lage i Define vil bli gjenstand for datarevisjon før de blir offisielt registrert i Define. Illustrasjonen under viser en typisk datarevisjonsprosess som starter når en innholdsekspert fullfører et konseptutkast og sender det til godkjenning.

  • Innholdseksperten fullfører et konseptutkast og sender det til godkjenning av en datarevisor og domeneekspert.
  • Datarevisorer sjekker hvert utkast for inkonsekvenser og sammenligner det med det eksisterende databaseinnholdet for å se om det finnes bekreftede duplikater. De må undersøke eventuelle nye konseptutkast før de blir godkjent som offisielle konsepter.
    • Hvis forslaget følger retningslinjene for datakonsistens, sendes konseptutkastet til ekspertgodkjenning av en domeneekspert. Domeneeksperten publiserer forslaget dersom det er utviklet i tråd med de refererte troverdige kildene
    • Dersom det oppdages inkonsekvenser eller bekreftede duplikater, avviser datarevisoren konseptutkastet eller foreslår hvordan det kan revideres. Hvis innholdseksperten bestemmer seg for å beholde utkastversjonen, blir den oppført for privat bruk*.

* Et konsept for privat bruk kan kun brukes i innholdsekspertens egen kontekst og kan ikke deles med andre kontekster eller løsninger. Uansett anbefaler Define-eksperter på det sterkeste å følge datarevisorens forslag og unngå privat bruk når det er mulig.

Vanlige brukere av Define er alltid velkomne til å bidra til datarevisjonsprosessen. Dersom brukere finner noen duplikater eller inkonsekvenser, kan de kontakte supportteamet vårt:

Hvis en bruker finner et duplikat, kan han kontakte support-teamet. En datarevisor analyserer så duplikatet og reviderer konseptet dersom det er et bekreftet duplikat.

Oppsummering

Prosessen for innholdsgodkjenning beskrevet i EN ISO 23386 er implementert i Define, mens den interne datarevisjonsprosessen hjelper kundene med å utvikle robuste datastrukturer, unngå feil og tap av data. Denne funksjonen til Define skiller den fra andre lignende plattformer for datastyring og sikrer at kun innhold av høy kvalitet sirkulerer i systemet.