Home » Define-ordliste

Define-ordliste

Utvikle datamaler og deres byggeklosser

Property

Attributt

Definisjon i henhold til NS EN ISO 23386: «dataelement for en maskintolkbar beskrivelse av en egenskap, en gruppe av egenskaper, osv.»

Merknad 1 til oppføring: Et attributt beskriver bare én enkelt detalj av en egenskap eller en gruppe egenskaper.

Eksempel: Navn på en egenskap, definisjon av en gruppe egenskaper.

Andre eksempler på attributter er: navn, definisjon, GUID, osv.
Et attributt er med andre ord metadata som beskriver en egenskap, gruppe av egenskaper osv.

Bygningsobjekt

Definisjon i henhold til NS EN ISO 23387: «gjenstand av interesse i sammenheng med en byggeprosess»

Eksempel 1: Bygningsobjektet «vegg» er en type system.

Eksempel 2: Bygningsobjektet «kalsiumsilikat murstein» er en type produkt.

Bygningsobjektet er med andre ord et fysisk objekt knyttet til eller brukt i byggeprosessen.

Ytterligere eksempler: vindu, ytterdør, ekspandert polystyren (EPS) isolasjon, murvegg etc.

Dataark

Innføring av data i en datamal, som representerer et fysisk produkt, et byggverk eller et krav.

Eksempler: konduktivitet 0,9 W/mK, høyde – 600 mm, lengde – 1200 mm etc.

Datamal

Definisjon i henhold til NS EN ISO 23387: «datastruktur benyttet for å beskrive karakteristiske data for bygningsobjekter»

Eksempel 1: En datamal gir informasjon om et bygningsobjekt basert på informasjonskrav, for eksempel når en HVAC -ingeniør forespør en beskrivelse av HVAC-produktene som kan lastes inn i designverktøyet.

Eksempel 2: En datamal gir produsentene en standardisert datastruktur som kan brukes i hvilket som helst internt system og/eller prosess for styring av produktdata. For eksempel kan datamalene integreres i ett eller flere systemer for styring av produktinformasjon for å muliggjøre maskinlesbarhet, både internt og ved eventuelle forespørsler fra hvilken som helst programvare som bruker samme datastruktur. En produsent av HVAC-produkter kan på denne måten svare på forespørselen i eksempel 1.

Merknad 1 til oppføring: Det relevante omfanget av datamalen kan brukes sammen med begrepet «datamal». For eksempel kan en datamal for et produkt kalles «produktdatamal». En datamal for et system kan kalles «systemdatamal» osv.

Merknad 2 til oppføring: En datamal kan brukes ved informasjonsutveksling til et bestemt formål i alle prosjektfaser - ved oppstart, oppdrag, prosjektering, produksjon, drift og riving av anlegg.


Datamodell

Definisjon i henhold til ISO/TS 10303-17: «beskrivelse av organisering av data i et styringssystem for et foretak»

En annen definisjon av datamodell er: «En abstrakt modell som organiserer elementer av data og standardiserer deres relasjoner».

Eksempler på elementer: kunder, produkter og bestillinger i en produksjonsvirksomhet.

Dataordbok

Definisjon i henhold til NS EN ISO 23386: «sentralisert informasjonslager for data med semantisk innhold, som relasjon til annen data, kilde, bruk og format»

Merknad 1 til oppføring: Definisjonen er hentet fra IBM Dictionary of Computing

Datarevisjon

Prosessen med å undersøke nye og/eller eksisterende konsepter for kvalitet og nøyaktighet i Define, der det sikres at konseptene er utviklet i tråd med retningslinjene for strukturering av data og sjekkes for duplikater. Datarevisjon angår ikke innholdets faktiske sannhet, men sikrer at innholdet er representert på en konsistent, tydelig og riktig strukturert måte.

Datarevisor

Datarevisor er en bruker som administrerer datarevisjon. Han er ikke ansvarlig for å kontrollere den faktiske sannheten til konseptene, men måten de er strukturert på og den generelle konsistensen til Define-databasen. Datarevisjon utføres av Cobuilder – programvareleverandøren som utvikler og administrerer Define-verktøyet.

Domeneekspert

I standarden EN ISO 23386 omtales domeneeksperten som «ekspert».

Definisjonen i henhold til EN ISO 23386 er: «person som, gjennom kunnskap eller erfaring, har kompetanse til å ha en mening innenfor et fagfelt personen er konsultert».

I Define er domeneekspertene brukere som administrerer godkjenningsprosessen. De har den nødvendige kompetansen til å bedømme om et nytt konsept er faktisk sant og relevant for brukssaken. Det er tilrådelig at domeneeksperter også sjekker for duplikater.

Domener

Definisjon i henhold til EN ISO 23386: «virksomhetsområde som dekker en vitenskap, en teknikk, et materiale, osv.»

I Define er domenet et attributt som viser hvilke myndigheter som må godkjenne et nyopprettet konsept.

Egenskap

Definisjon i henhold til NS EN ISO 23387: «arvet eller ervervet karakteristikk for en gjenstand»

Eksempel 1: Lengde, lydreduksjonsindeks (egenskaper).

Eksempel 2: Lengde i henhold til EN 12058, lydreduksjonsindeks i henhold til ISO 10140-4 (spesifikke egenskaper).

Merknad 1 til oppføring: Når en egenskap navngis sammen med henvisning til en teknisk spesifikasjon, hvor instruksjoner for vurdering av ytelsen foreligger (vanligvis standarder), kalles det en spesifikk egenskap. Forholdet mellom en egenskap og en spesifikk egenskap er modellert som et overordnet/underordnet forhold.

Med andre ord er egenskapen en karakteristikk av et objekt.

Eksempel: bredde, høyde, varmegjennomgang etc.

Egenskapsgruppe

Definisjon i henhold til EN ISO 23387: «organisert samling av relaterte egenskaper»

Merknad 1 til oppføring: I dette dokumentet brukes «egenskapsgruppe» for å organisere egenskaper ved bruk av xtdCollection.

En gruppe egenskaper er med andre ord en samling som organiserer egenskaper basert på et bestemt kriterium.

Eksempel: ytelsesegenskaper, geometriske egenskaper etc.

Enhet

Definisjon i henhold til EN ISO 23387: «måleenhet, definert og konvensjonelt vedtatt, som enhver annen mengde av samme type kan sammenlignes med ved å uttrykke forholdet i felles måleenheten og et tall»

En enhet er med andre ord en måleenhet som gir en skala for å måle verdien til en egenskap.

Eksempel: m², kg CO₂-ekv., cm osv.

Globalt unik identifikator (GUID)

Definisjon i henhold til ISO 23386:2020, 3.13: «unik identifikator utregnet av en fast algoritme»

Merknad 1 til oppføring: I ISO 16739-1 og ISO 12006-3 brukes den komprimerte versjonen av GUID.

Innholdsekspert

Innholdseksperten kalles «søker» i standarden EN ISO 23386. Dette er en bruker som formulerer en forespørsel om å lage og/eller modifisere et konsept. Det er tilrådelig at innholdsskapere følger retningslinjene for opprettelse av innhold og kontrollerer for duplikater før de sender inn sin forespørsel. Alle organisasjoner som har tilgang til Define kan ha flere brukere som oppretter innhold.

Innholdsgodkjenning

Dette er en prosess som følger rammeverket beskrevet i EN ISO 23386 der domeneeksperter vurderer relevansen for nye konsepter foreslått av andre brukere, og godkjenner konseptene som kan publiseres i Define.

Kartlegging (datakartlegging)

Prosessen med å kartlegge dataelementer mellom to ulike datamodeller. Dette er første trinnet i en rekke oppgaver knyttet til dataintegrering, for eksempel for å transformere dataene.

Konsept

Konsepter er samlebegrepet som benyttes for å beskrive alle innholdstyper i Define. Et konsept er et unikt identifisert element i Define som representerer et fysisk objekt. Eksempler på konsepter kan være datamaler, bygningsobjekter, egenskaper, enheter og referansedokumenter.

Kontekst

Et uavhengig rom for konsepter i Define. Ulike kontekster kan eksistere samtidig. Hver organisasjon har sin egen kontekst der de oppretter konseptene sine. Kontekster kan dele konsepter med hverandre for å muliggjøre interoperabilitet.

Myndighet

En gruppe Define-brukere som har kunnskap innen et eller flere spesifikke områder. Rollen til disse brukerne er å analysere forespørsler, validere eller avslå tillegg eller endringer i konsepter. Myndigheten definerer og forvalter domenene og ekspertene som er en del av myndigheten.

Målemetode

I EN ISO 23386 og EN ISO 23387 blir målemetode referert til som «mengde».

Definisjonen i henhold til EN ISO 23387 er: «egenskap til et fenomen, objekt eller stoff, der egenskapen har en størrelse som kan uttrykkes ved hjelp av et tall og en referanse»

Eksempel 1: Lengde, masse, elektrisk strøm (ISQ basemengder).

Eksempel 2: Planvinkel, kraft, effekt (avledede mengder).

Merknad 1 til oppføring: Mengder kan vises som basemengder eller avledede mengder.

En målemetode er med andre ord en representasjon av egenskapens fysiske natur som kan måles og uttrykkes numerisk.

Eksempel: trykk, tid, masse osv.

Oppregnet verdi

Definisjon i henhold til EN ISO 23387: «datatype som består av et sett fastsatte verdier som elementer, komponenter, opplisting, eller typeliste»

Eksempel: klasse I, klasse II, klasse A, klasse B osv.

En oppregnet verdi er med andre ord en forhåndsdefinert begrensning av verdiene som kan legges inn for en egenskap.

Privat bruk

Konsepter i Define kan deles mellom kontekster eller integreres i eksterne løsninger via API. Et konsept som er flagget med «Privat bruk» kan bare brukes i konteksten der det er opprettet, kan ikke deles til andre kontekster, og kan ikke distribueres via API eller Define public view. Den kan kun integreres med eksterne løsninger etter tilleggsavtale mellom klienten og programvareleverandøren som administrerer Define, Cobuilder.

Public view

En måte å dele innholdet du opprettet i Define med eksterne målgrupper.

Sammenkoblede dataordbøker

Definisjon i henhold til EN ISO 23386: «dataordbøker som følger NS EN ISO 23386 og er koblet sammen gjennom entydige attributter»

Sammenkoblede dataordbøker kan dele innhold med hverandre takket være datastrukturen og prosessen beskrevet i EN ISO 23386.