Christian Tock

Visedirektør ved
Økonomidepartementet

«Målet med dette prosjektet er å løse behovet for essensielle sirkulære data i næringen. I dag finnes det mange ulike indikatorer for sirkulærøkonomi. Problemet er at alle aktører bruker forskjellige «språk», og dette gir lite effektivitet og lite ombruk. Luxembourg har som mål å løse denne utfordringen og etablere seg som en ledende nasjon innen digital sirkulærøkonomi. Dette prosjektet er et viktig bidrag til det sirkulære økosystemet i Europa.»

Home » Casestudier » Casestudie PositiveImpaKT

Økonomidepartementet i Luxembourg og +ImpaKT tilgjengeliggjør sirkulære produktdata for bygge- og anleggsnæringen

 

Økonomidepartementet i Luxembourg ga konsulentselskapet +ImpaKT mandat til å utvikle en standardisert datamal som gir enkel tilgang til sirkulære produktdata i den europeiske byggenæringen.

+ImpaKT er et privat konsulentselskap som har som mål å øke bevisstheten, fremme innovasjon og bygge et nettverk som hjelper organisasjoner med å bli mer sirkulære.

Behov

I et samfunn basert på sirkulærøkonomi er det ikke bare ressurser som skal sirkulere, men også informasjon. Hvis det ikke eksisterer relevante data om miljøegenskaper til et produkt, anses det å bli avfall ved slutten av levetiden. For å vurdere og fremme sirkularitetsaspektene ved byggevarer gjennom et helt livsløp, er det behov for pålitelige, universelle og strukturerte produktdata.

Utfordringer

Produsenter er den mest pålitelige kilden til data om produktene deres. Likevel, for å muliggjøre evaluering av produktenes sirkularitet, må produsenter omarbeide dataene sine manuelt for å tilpasse dem de ulike formatene som kreves av kundene og deres produktplattformer. Dette er en kostbar og vanskelig prosess som resulterer i utilstrekkelig tilgjengelighet av data. Det vil være begrensende for gjenbruk og resirkulering av materialer og bygningselementer.

Løsning

I denne sammenhengen lanserte økonomidepartementet i Luxembourg standardiseringsinitiativet Sirkulært datasett. Hovedmålet er å utvikle en standardisert industriløsning innenfor regulerte rammer. Dette vil muliggjøre et felles språk som igjen vil gi en effektiv og sikker utveksling av sirkulære produktdata mellom aktører i byggenæringen. Initiativet tar sikte på å utvikle en industristandard på europeisk, eller til og med på internasjonalt nivå.

 • 1. Økonomidepartementet i Luxembourg lanserte et anbud for å velge en representant til å gjennomføre prosjektet: «Utvikling av bevis på konsept for industristandarder».
 • 2. +ImpaKT fikk mandat til å koordinere aktivitetene for å samle ledende aktører og undersøke behovet for standardiserte sirkulære datasett. Deres arbeid førte til etableringen av to dedikerte arbeidsgrupper (datasettarbeidsgruppe (DWG) og interessentgruppe), som inkluderer interessenter i byggenæringen. Rundt 100 produksjonsrelaterte organisasjoner fra 12 forskjellige europeiske land sluttet seg til initiativet, og mer enn 50 prosent av disse ble med i de to arbeidsgruppene.
  Hovedmålet til datasettarbeidsgruppen var å utvikle standardiserte sirkulære datasett og metoder. Interessentgruppens oppgave var å følge fremdriften og kvalitetssikre pilotdatasettet.
 • 3. Initiativet ledet av +ImpaKT, utviklet spesifikasjon for en datamodell – Sirkulært produktdataark (PCDS) – som vil gi standardiserte og pålitelige egenskaper (data) om produktsirkularitet.
  Det sirkulære produktdataarket (PCDS)
 • 4. +ImpaKT begynte å lete etter et IT-system for å transformere alle utsagnene fra det sirkulære produktdataarket, en 23-siders lang beskrivelsesmodell i word-format, til en datamodell – en datamal.
 • 5. +ImpaKT besluttet å implementere dataordboken Define fordi løsningen støtter standardiserte prosesser for datastyring og muligheten til å utvikle og vedlikeholde datamaler.
  PCDS-setningene ble konvertert til standardiserte egenskaper i Define, og den «lightversjonen» av PCDS ble integrert i Define som digitale standardiserte datamaler.
 • 6. I pilotfasen valgte +ImpaKT 3 produsenter til å teste den første digitale «lightversjonen» av PCDS, og det ble opprettet en offentlig oversikt over datamaler for bygningsobjekter.
 • 7. Beviset på konsept ble validert av økonomidepartementet.

Forventede resultater

I dag er PCDS tilgjengelig for alle brukere i byggenæringen. PCDS er i et dataformat med åpen kildekode. Dette gjør det mulig å hente standardiserte utsagn som kan brukes av alle interessenter og plattformer på tvers av verdikjeden. PCDS er en løsning som er åpen for alle. Den supplementerer snarere enn konkurrerer med plattformer for sirkulærøkonomi.

Et stort antall bedrifter, som Arcelor Mittal og Tarkett, har integrert den nye datamodellen for sirkulære produktdata i sine systemer for informasjonsstyring.

PCDS har som mål å gi signifikante kostnadsbesparelser for produsenter og deres leverandører ved å tilby en standardisert tilnærming til deling av sirkulær produktinformasjon. Ved å muliggjøre enkel tilgang til slik informasjon, fremmer og letter PCDS implementeringen av sirkularitetsprinsipper i bygge- og anleggsnæringen. Det internasjonale standardiseringsorganet ISO er i ferd med å begynne å utarbeide den fremtidige internasjonale standarden ISO 59040 “Product Circularity Data Sheet” (PCDS), gjennom sin tekniske komité ISO/TC 323 “Circular Economy”. En ny arbeidsgruppe – ISO/TC 323/WG 5, ledet av Jérôme Petry (økonomidepartementet), har nylig blitt opprettet for å utvikle dette prosjektet.